• Výchovný poradce - Mgr. Lucie Valušková

    •  

     • II.patro napravo od schodů kabinet ŠPP
     • speciálně pedagogická péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování
     • metodická činnost při výukových a výchovných problémech žáků.)

      

     Kontakt: valuskova@skolanavalech.cz, 739327661

     Konzultace: úterý 13.30 – 15.00 hod

      

     Náplň práce výchovného poradce

     • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně , nebo speciálně ped. centru na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů,
     • péče o integrované žáky s poruchami učení nebo chování – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti,
     • péče o žáky nadané a talentované – jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky,
     • sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému,
     • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole,
     • řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu,
     • spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko-psychologické poradny. speciálně ped. centru, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce, OSPOD, policie ČR

      

     Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

     Hlavní náplní práce výchovného poradce na I. i na II. stupni je spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie).

     Děti, jejichž výkony v některých předmětech neodpovídají vynaložené snaze, mohou být vyšetřeny v pedagogicko – psychologické poradně. Zjistí-li odborníci, že neúspěch ve školní práci je způsoben právě některou z poruch učení nebo jejich kombinací, má toto dítě právo na zohlednění poruchy, na práci se speciálními pomůckami nebo využití jiné formy práce než učitel zadá ostatním žákům ve třídě. V případě těžších forem specifických poruch učení nebo zdravotního postižení žáka přichází do školy z poradny písemné doporučení žáka k integraci. Při integraci je žák zařazen do běžné třídy základní školy, ve které je mu věnována zvláštní péče formou výuky podle individuálního vzdělávacího plánu. Ten opravňuje učitele k tomu, aby některé celky se žákem probral pouze informativně a zaměřil se na procvičení základního učiva, žák může v hodinách využívat různé kompenzační pomůcky (např. přehled mluvnice, kalkulátor), rodiče se s vyučujícími domluví na formě hodnocení (klasifikace známkami nebo slovně) a také na formě spolupráce se školou.

     Péče o integrované žáky a nadané žáky

     Výchovná poradkyně konzultuje jejich situaci s pracovníky z Pedagogicko-psychologické poradny v Litoměřicích a pracovnicemi ze Speciálně-pedagogického centra v Litoměřicích. Pravidelně konzultuje jejich problematiku s třídními učiteli i dalšími vyučujícími těchto žáků. Ve škole se s nimi  pracuje formou reedukační péče po vyučování v rámci předmětu speciálně pedagogické péče nebo pedagogické intervence.

     Speciální pedagogickou péči pro žáky v odpoledních hodinách zajišťují v rámci předmětu speciálně pedagogické péče tyto učitelky:

     Mgr.Pavla Chloudová                         Mgr.Jitka Korábová

     Mgr.Jana Mátlová                               Mgr.Lucie Valušková

     Všichni vyučující jsou na začátku školního roku výchovnou poradkyní seznámeni se jmény integrovaných žáků i s postupem, jak s těmito dětmi pracovat.

     Škola také spolupracuje s SPC Litoměřice  v oblasti logopedické péče o děti.

     Pokud potřebujete poradit s objednáním do PPP, SPC  nebo máte dotazy ohledně péče o Vaše dítě, kontaktujte výchovnou poradkyni.

     Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,   Pracoviště Litoměřice, Palachova 18, 412 01 Litoměřice

     Tel./fax: 416 733 031      Tel.: 416 733 015

     E-mail: litomerice@pppuk.cz

     Web: http://www.pppuk.cz/poradny/litomerice

     Speciálně pedagogické centrum, Dalimilova 2, 412 01 Litoměřice

     Tel.: 416734011, 778 434 880 

     E-mail: spc.klient@tiscali.cz

     Web:https://skola-spc.zssaldova.cz/