• Didaktika – Člověk a příroda A

    • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665

     V rám­ci pro­jek­tu dojde k vytvo­ře­ní obo­ro­vé sítě v oblas­ti didak­ti­ky pří­rod­ních věd pro 6. – 7. tří­dy ZŠ (vzdě­lá­va­cí oblast Člověk a pří­ro­da), budou ana­ly­zo­vá­ny stá­va­jí­cí učeb­ní mate­ri­á­ly, bude usku­teč­ně­na rešeršní čin­nost a akč­ní výzkum (v ČR a v zahra­ni­čí) vedou­cí ke zvý­še­ní rele­van­ce obsa­hu a změ­ně metod vzdě­lá­vá­ní. Na zákla­dě pro­ve­de­né­ho výzku­mu bude zpra­co­ván návrh aktu­a­li­za­ce RVP ZV ve vzdě­lá­va­cí oblas­ti Člověk a pří­ro­da, vypra­cu­jí se mode­lo­vé učeb­ní plá­ny a výu­ko­vé jed­not­ky pro ově­ře­ní ve výu­ce na ZŠ. V rám­ci spo­le­čen­ství pra­xe bude rea­li­zo­vá­na spo­lu­prá­ce s peda­go­gy ZŠ. Příjemcem je Západočeská Univerzita v Plzni, part­ne­ři: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská uni­ver­zi­ta v Ostravě, Univerzita v Hradci Králové.

     Informace o průběhu projektu: Mgr. Petr Krňák, zapojen do projektu za učitele Př